PRAYER LINE: (+27) 67 297 8473

UMsombuluko, kuMeyi, 23, 2016

LAWULA INGQONDO YAKHO
Prophet Z Majola

UMsombuluko, kuMeyi, 23, 2016

"...ningalingisi leli zwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe ntsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle, nokuthandekayo, nokupheleleyo(KWABASEROMA 12:2)."

Ngenkathi uNkulunkulu edala umuntu, wamuphefumulela ngoMoya wakhe ukuze amufuze(buka, uGenesise 1:26), wamnika umphefumulo (oyingqondo okuyiwo mnyango oya enhlizweni) ukuze umuntu akwaz' ukucabanga nokuthatha izinqumo emhlabeni. Wafaka umoya nengqondo emzimbeni. Ukuze afuze ubuThathu buka Nkulunkulu, wamenza waba umoya, onomphefumulo, ohlala emzimbeni  (okwesikhashana).

Kuwumsebenzi wawo wonke umzalwane ukuba abe nesimo senqgondo esiguquliwe. Izinga lokucabanga kwethu elenza kube khona umehluko phakathi kwethu noNkulunkulu. Ingakho ivesi esivule ngalo liqhakambisa ukuba singalingisi lelizwe ngakho konke esikwenzayo ngoba loku okwenziwa yizwe kuvuna inyama kucindezele uMoya kaNkulunkulu ukuze kuphikisane (funda, AbaseGalathiya 5:15-16).

Sidinga ukuguqulwa ngokwenziwa sibe sisha isimo sengqondo yethu ukuze sikwazi ukubona izinto ngendlela ka-Nkulunkulu. Okungukuhamba ngeqiniso entandweni yakhe ephelele. Ukuhamba entandweni ephelele ka-Nkulunkulu kuyikhono lokwehlukanisa phakathi kwaloko uNkulunkulu akuvumayo kuye njengokwamukelekile kunaloku   akubuka njengokuyisono.

Isimo sokuguqulwa kwengqondo into engaphezi, iwukwesusa imicabango emidala futhi emibi engqondweni ngasosonke isikhathi ethokozisa inyama imelane noNkulunkulu. Ukuguqulwa kwesimo sengqondo ukubuyisela emuva ungabazane lwemicabango egcwele ukwesaba ngoku gcwaliswa ngolwazi lezwi lika-Nkulunkulu.   

Izingqondo zethu kumele ziguqulwe ukuze sazi ingqondo ka-Kristu ukuze sizokwazi ukuhamba entandweni yakhe ephelele ukuze sithokozise uNkulunkulu. Ukuguqulwa  lwengqondo ibe'ntsha  kuletha uguquko oluphelele kwisimo somuntu. Ungakwazi kuphela ukulawula ingqondo yakho ngokuba nezwi lika-Nkulunkulu emoyeni wakho ukuze umoya wakho ubuse phezu kwenyama yakho(funda, Ihubo 119:11).

...isifundo esiqhubekayo: AbaseRoma 12:12:1-3; AbaseEfesu 4:22-24; 2 AbaseKorinte 3:17-18.

UMTHANDAZO

Nkos' uJesu, izwi lakho lingukukhanya, ngikhanyisele engqondweni yami ngoguquko olupheleleyo ukuze umoya wami uzithobe entandweni yakho ngokupheleleyo. Guqula ingqondo yami ibe ntsha ngezwi lakho emoyeni wami ukuze ngibe nengqondo ka-Kristu futhi ngihambe entandweni yakho ephelele, nge gama lika Jesu Kristu. Amen.

Location

Contact Details

Telephone:

+27 64 065 0841

+27 71 304 5247

Email:

info@winningtimechurch.org

Address:

Unit 2, No. 7 Lood Street, Brackenfell, Cape Town, 7561